پویشی از جنس امید

پویش امید

افتتاح رسمی باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی