پویشی از جنس امید

دانلود ویدیو پویش تهیه وتوزیع ۲۱۵ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان

شماره حساب جهت واریز کمک های نقدی:
۵۸۵۹۸۳۷۰۰۸۰۱۹۱۸۰
بنام انجمن دانش آموختگان دانشگاه رازی